Fokus på Gävle yttre kommunområden.

Det kommunala vägnätet omfattar stora delar av kommunens befintliga vägar och är det sammanhängande nät av kommunikationsleder som behövs för att bilar, kollektivtrafik, transporter samt gående och cyklister ska kunna ta sig fram.
Genom bra vägar skapar vi förutsättningar för resa vid pendling till arbete, kommunal service eller fritidsaktiviteter. Lika viktigt som att vi har en hög standard på nätet av vägar är att belysningen är god och ska finnas utbyggd i större utsträckning. Förutom en säkrare trafik så skapar en förbättrad be- lysning en ökad känsla av trygghet generellt.