Interpellation | Sverigedemokraterna i Gävleborg

Interpellation

 

 

12-04-19

Till ansvarigt landstingsråd

Outredda patientklagomål

 

Den 1 januari 2011 började den nya patientsäkerhetslagen att gälla (2010:659).
Den nya lagen innebar att Socialstyrelsen tog över Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnds (HSAN) hantering av patientanmälningar.

Sedan Socialstyrelsen tog över ansvaret för patientanmälningarna har antalet outredda anmälningar bara ökat. I februari rapporterades det att 1400 anmälningar från 2010 fortfarande ej är utredda. Totalt handlar det om tusentals outredda anmälningar fram till dagens datum. Antalet läkare som Socialstyrelsen vill stänga av har mer än halverats på ett år.

Med anledning av ovan gav Regeringen den 12 april 2012 Socialstyrelsen i uppdrag att lämna en skriftlig rapport till Socialdepartimentet en gång i månaden avseende utvecklingen av ärendehanteringen rörande enskildas klagomål.

 

Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande frågor:

1. Hur många patientklagomål från Gävleborgs landsting ligger fortfarande outredda hos Socialstyrelsen?

2. Hur många av dessa patientklagomål rör anmälningar av läkare?

3. Hur har Landstinget Gävleborg agerat gentemot regeringen i frågan om outredda patientklagomål?

 

 

 

 

Roger Hedlund
Sverigedemokraterna