Pressmeddelande | Sverigedemokraterna i Gävleborg

Pressmeddelande

Sverigedemokraterna presenterar skuggbudget för

Landstinget Gävleborg


Solveig Wiberg, kommenterar förslaget:

I budgeten gör vi satsningar som främst gynnar de med störst behov samtidigt som vi tar ansvar för landstingets långsiktiga ekonomi. Vi prioriterar en god och närvarande akutsjukvård för länets medborgare och har ett överskottsmål på 1,8 % i budgeten för att kunna möta framtida utmaningar.


Satsningar i budgeten

•Ett överskottsmål på 1,8 %, totalt 146 mnkr (majoritetens budget 1 %)
•Psykiatrin – fyrpunkts satsning 10 mnkr
•Inrätta vårdlotsar 14 mnkr
•Lönesatsning sjuksköterskelöner 6,5 mnkr
•Utbildningsinsatser. Höjt tak för utbildningsbidraget och ytterligare 10 utbildningsplatser för specialistsjuksköterskor 3 mnkr
•Satsning på fler medicinska sekreterare


Lönesatsning sjuksköterskelöner

För att säkerställa personalförsörjningen och kvaliteten i sjukvården föreslår Sverigedemokraterna att satsa 6,5 mnkr som ska gå till ökad lön för sjuksköterskor.


Ökade utbildningsmöjligheter

Sverigedemokraterna vill ge fler sjuksköterskor, där det stora flertalet är kvinnor, möjlighet till vidareutbildning. Vid sidan av att fler specialistsjuksköterskor behövs, så bidrar detta förslag också till att stärka kvinnors ekonomiska position och minska det generella lönegapet.

Genom att tillföra resurser och höja taket till 23 000 kr månaden i utbildningsbidrag kan fler ges reella möjligheter att studera.


Gemensam läkemedelslista inom regionen

För att spara tid för sjukvårdspersonal samt minska risken för utskrivning av fel läkemedel eller dubbla receptförskrivningar ser vi vikten av en samlad läkemedelslista för regionens sjukvårdsinrättningar. Som det fungerar idag måste vårdpersonalen leta i olika journalsystem för att se vilka recept som är förskrivna till patienten. Det här är en mycket tidskrävande procedur samt stor risk att något läkemedel inte hittas på grund av att behörighet till vissa journalsystem saknas.

Konsekvenserna kan vara att patienten erhåller olika preparat som inte är lämpliga att kombinera, men även en överhängande risk för överdosering. Dessa konsekvenser leder till att patienter får onödiga biverkningar och måste söka vård på grund av felmedicinering.

Det uppstår onödiga kostnader i form av tid som sjukvårdspersonalen använder till att leta i olika journalsystem, vårdkostnader för patienter som fått medicin biverkningar samt överdoseringar.

Genom att införa ett gemensamt system, gärna kopplat till Apotekets system går det att spara tid, pengar och patientens onödiga lidande.


För mer information:

Solveig Wiberg

072-243 23 34

gavle