Utbildning i valplattformen för EU parlamentsvalet | Sverigedemokraterna i Gävleborg

Utbildning i valplattformen för EU parlamentsvalet

För fjärde onsdagen höll Sverigedemokraterna utbildning i EU politik.
Denna onsdag framställde Roger Hedlund Sverigedemokraternas valplattform inför EU parlamentsvalet.

Tio punkts programmet presenterades i olika delar där man fick en översyn i vardera avsnitt. Efter framställningen diskuterades programmet, där många vinklar och synpunkter togs upp.

Roger passade även på att informera om valrörelsen och hur Sverigedemokraterna påverkat dagordningen inför valet. Ett kalendarium av aktiviteter pressenterades.

Sverigedemokraternas valplattform
till Europaparlamentsvalet 2009

De landvinningar som gjorts under de självständiga europeiska nationalstaternas tusenåriga historia är fantastiska. Denna samhällsstruktur, byggd på en djupt förankrad gemenskap och samhörighet, har utgjort en unik och stabil grogrund där företeelser som demokrati, jämlikhet och allmän välfärd har kunnat växa sig starka. Trots detta finns det idag starka krafter både inom Sverige och i den övriga Europeiska unionen, som mycket målmedvetet arbetar för att avskaffa nationalstaterna och de europeiska folkens självbestämmande.

Det övergripande målet med Sverigedemokraternas Europapolitik är att sätta stopp för denna farliga och destruktiva utveckling och istället främja en återgång till ett folkligt förankrat, mellanstatligt europeiskt samarbete byggt på demokrati, frivillighet, ömsesidig respekt och samförstånd.
Sverigedemokraterna ser Sverige som en naturlig del av den europeiska familjen. Hur mycket man än tycker om sin familj vill man dock knappast, som vuxen, bli tvingad att flytta in under samma tak som dem och där bli tvungen att för all framtid lyda sina större syskon eller till och med bli underställd sina avlägsna kusiner eller sysslingar. Vi samarbetar gärna med våra europeiska släktingar, vi vill gärna ha goda relationer med dem och vi inser nödvändigheten av att i svåra situationer sammanstråla med dem och hitta gemensamma lösningar, men vi tänker inte ge upp vårt hem och vår identitet och vi vill fortsätta att vara herrar i eget hus.

Sverigedemokraterna kommer i alla sammanhang att slåss för att föra tillbaka makt från EU till det svenska folket. I de fall där detta inte lyckas kommer vi att ta ställning till sakinnehållet i förslagen utifrån vår demokratiska, värdekonservativa och Sverigevänliga grundsyn. Precis som i alla andra sammanhang är Sveriges och det svenska folkets intressen vårt övergripande mål i alla beslut som fattas.

Sverige ut ur EU!
Dagens EU saknar folkligt mandat

Svenska folket har aldrig i fria val sagt ja till den europeiska monsterstat som nu växer fram. Vad det svenska folket, med ytterst liten marginal, sade ja till i folkomröstningen 1994 var ett medlemskap i den Europeiska unionen som begränsades av då gällande avtal och fördrag. Sedan dess har svenska politiker från såväl höger som vänster undertecknat en rad nya avtal som förändrat medlemskapets innehåll i grunden, som urholkat Sveriges självständighet och som har minskat det svenska folkets möjlighet att påverka utvecklingen i sitt eget land. Det EU som svenskarna sade ja till 1994 var således något helt annat än det EU som finns idag. Våra makthavande politiker har, utan ett folkligt mandat, fört oss in i ett superstatsbygge svenskarna aldrig velat bli en del av och som står i direkt motsättning till vårt lands intressen. För ett fortsatt svensk EU-medlemskap kräver vi att riksdagsmajoriteten söker mandat för detta hos det svenska folket.

Svenska skattemedel skall användas till svensk välfärd!
Sverige tillhör de länder som betalar mest och får tillbaka minst från EU. Under de senaste åren har det svenska nettobidraget till unionen legat på ca 12 miljarder kr per år, vilket innebär att varje svensk har betalat ca 1 400 kr per år i en form av EU-skatt, som använts till vad som bäst kan liknas vid bistånd åt relativt välmående industrinationer och till en ineffektiv europeisk jordbrukssektor. Sverigedemokraternas grundläggande inställning är att svenska skattemedel i första hand skall användas till svenska behov och att de pengar vi idag skänker till andra EU-länder skulle göra betydligt större nytta inom den svenska skolan, vården och omsorgen. Tills dess att Sverige lämnat unionen och detta kan bli verklighet kommer Sverigedemokraterna att verka för att den svenska medlemsavgiften kraftigt skall sänkas.

Sverige är värt att bevara
Vi sverigedemokrater anser att Sverige är värt att bevara som en självständig, levande och aktiv nationalstat. Det svenska folket har genom hårt arbete, gott politiskt omdöme och sunt förnuft skapat en välmående, fredlig och demokratisk nation. Trots politisk misshushållning under de senaste decennierna finns fortfarande tillräcklig kraft i den svenska nationen för att även i framtiden ge dess befolkning ett högt välstånd, ett väl fungerande socialt skyddsnät och en folkhemsgemenskap som skänker medborgarna trygghet i vardagen.
Detta förutsätter dock att det svenska EU-medlemskapet upphör. Det svenska EU-samarbetet bör begränsas till ett deltagande i frihandelsområdet. I övrigt sluts bilaterala avtal där behov finns. Utvecklingen inom EU mot en europeisk superstat, nya regionindelningar och maktförskjutningen från de nationella parlamenten till EU-systemet riskerar att på sikt upplösa den svenska nationen. Det kan Sverigedemokraterna på inga villkor ställa sig bakom.

2. Samarbete – JA, Union – NEJ
Sverigedemokraterna är i grunden positiva till frihandel
Sverigedemokraterna ställer sig bakom tanken på ett frihandelsområde inom Europa och vi är mycket positiva till ett mellanstatligt samarbete mellan fria, självständiga och demokratiska europeiska nationer. Inte minst när det gäller gränsöverskridande problem som kampen mot miljöförstöringen och den organiserade brottsligheten. Vi är dock övertygade om att ett sådant samarbete går att skapa utan att de enskilda länderna för den sakens skull måste överge sitt självbestämmande till förmån för ett medlemskap i en detaljstyrande, överstatlig union präglad av ett demokratiskt underskott.

3. Stoppa Lissabonfördraget!
Stärk svenska folkets makt över sin egen framtid!
Den 20 november 2008 röstade en majoritet i Sveriges riksdag för en ratificering av Lissabonfördraget. I och med detta överlämnade riksdagen mer makt till EU. Sverigedemokraterna anser att Sveriges riksdag är bäst lämpad att sköta svensk inrikes- och utrikespolitik. Vi vill flytta makt från EU tillbaka till riksdagen. På så vis stärker vi demokratin och det svenska folkets makt över sin egen vardag och över sin egen framtid.

Vi kräver en folkomröstning!
Riksdagens ja till Lissabonfördraget är ett odemokratiskt beslut. Frågan har inte ställts till svenska folket vare sig i en folkomröstning eller i allmänna val. Enligt svensk grundlag måste en ändring av grundlagen föregås av två riksdagsbeslut med ett mellanliggande riksdagsval, alternativt en beslutande folkomröstning. Lissabonfördraget innebär inte i sig en ändring av svensk grundlag, men det innebär däremot att hela grundlagen underställs EU:s konstitution, vilket i praktiken är samma sak. Vi kräver att beslutet rivs upp, och att svenska folket tillerkänns sina grundlagsstadgade, demokratiska rättigheter.

Respektera folkviljan!
Unionens nya grundlag röstades ned av Frankrike och Holland 2005 genom folkomröstningar. EU:s maktelit nöjde sig inte med detta utan gjorde istället små förändringar i texten och döpte om konstitutionen till Lissabonfördraget. Irländarna var de enda som denna gång tilläts fatta beslutet i en folkomröstning. Svaret blev ett rungande nej! EU-eliten övertalade därefter irländarna att folkomrösta igen. Får man inte det resultat man önskar sig avser man köpa irländarnas ja genom omfattande undantag i regelverket. Hela detta förfarande visar på den styrande maktelitens förakt för demokratins principer. Man respekterar inte folkviljan, det parlamentariska systemet, det egna regelverket eller nationella grundlagar. Det demokratiska underskottet är monumentalt.

4. Försvara den svenska modellen, nej till lönedumpning
I Sverige skall svenska löneavtal gälla!

Det svenska EU-medlemskapet innebär att den framgångsrika svenska modellen för avtal och lönebildning på arbetsmarknaden är hotad. EU:s utstationeringsdirektiv innebär att utländska arbetsgivare med utländsk personal kan utföra arbete i Sverige till betydligt lägre löner än vad svenska kollektivavtal fastställer. EG-domstolen har fastslagit att svenska fackföreningar inte har rätt att vidta stridsåtgärder mot arbetsplatser med utländsk arbetskraft om lönerna är lägre än vad arbetsmarknadens parter har kommit överens om. Vi sverigedemokrater försvarar rätten för arbetsmarknadens parter att fastställa villkoren på svensk arbetsmarknad. Vi försvarar arbetarnas intressen och vi motsätter oss den lönedumpning EU:s direktiv kommer att innebära.

I Sverige skall svenska regler gälla!
EU-bestämmelser påverkar svenska arbetstidslagar och arbetsmiljölagar samt inskränker svenska företag och svenska fackföreningars möjligheter att sluta avtal. EU:s lagstiftning på området är överordnad svensk lagstiftning och svenska kollektivavtal. Vi sverigedemokrater anser att EU inte skall ha något inflytande över svensk arbetsmarknad, svensk arbetsmiljö, svenska arbetstidslagar eller svensk lönebildning.

Svenska jobb till svenska löntagare!
Den inre marknadens fria rörlighet får inte innebära lönedumpning, social utslagning eller en permanent massarbetslöshet. Vi protesterar kraftfullt mot att svenska arbetstillfällen ska kunna gå till de utländska arbetare som kräver lägst lön. Sverigedemokraterna förstår företagens behov av att kunna rekrytera expertkunskaper över nationsgränserna. Vi vill även i framtiden ge dem den möjligheten, men då endast på tillfällig basis när den inhemska arbetsmarknaden inte klarar av att tillgodose företagens behov. Däremot motsätter vi oss alliansregeringens fria arbetskraftsinvandring som har till syfte att hålla nere svenska löner genom ett överutbud av lågutbildad arbetskraft.

5. En ansvarsfull invandringspolitik
Invandringen en nationell angelägenhet

Invandringspolitiken påverkar alla delar av samhället. En alltför vidlyftig invandring på för kort tid belastar kommuners, regioners och landstings såväl som rikets resursfördelning negativt. Stor invandring från kulturellt avlägsna länder med låga krav på anpassning innebär också ökad segregation, ökad brottslighet och en minskad upplevd trygghet. Frågan måste därför ses som en nationell angelägenhet som under inga omständigheter får underställas EU och Bryssel.

Danmarks sak är vår
De danska reglerna för anhöriginvandring är i stort samma regler som Sverigedemokraterna förespråkar. Dessa tillkom för att minska anhöriginvandringen och segregeringen, stoppa tvångsäktenskap och för att stärka unga invandrade kvinnors rättigheter. Unionens uttalade vilja att lägga sig i Danmarks inre angelägenheter visar att EU aldrig kan tillåtas få inflytande över svensk invandringspolitik.

Gärna mellanstatligt samarbete
Som tidigare nämnts innebär inte det faktum att vi motsätter oss tvingande överstatlighet att vi också motsätter oss samarbete. Tvärtom ser Sverigedemokraterna positivt på ett frivilligt mellanstatligt samarbete även på migrationsområdet. Som exempel kan nämnas att Sverigedemokraterna gärna ser att de nuvarande EU-länder, som så önskar, går vidare med ett mellanstatligt samarbete kring motverkandet av illegal invandring och flyktinghjälp i krisområdenas närhet genom upprättandet av så kallade ”Safe Havens”, i linje med det förslag som lades fram av den brittiska regeringen 2003.

6. Nej till Turkiet i EU!
Turkiet inte europeiskt

Turkiet är inte en europeisk nation vare sig geografiskt, kulturellt, språkligt, politiskt eller religiöst. Turkiets brist på respekt för mänskliga rättigheter, ojämlikhet mellan könen, dess ständigt pågående militära konflikter med sina grannar samt ett historiskt förnekande av bland annat folkmord, politisk och religiös förföljelse saknar motstycke i Europa. Turkiets befolkning består till 99 procent av muslimer och efter att landet inledde förhandlingarna om EU-medlemskap 2005 har landets islamister stärkt sin ställning. Att släppa in Turkiet i den europeiska unionen skulle av dessa anledningar innebära en alltför stor social, kulturell och ekonomisk påverkan på de nuvarande medlemsländerna.

Svenska skattebetalare skall inte bekosta Turkiets medlemskap
Turkiets dryga 71 miljoner invånare presterar idag en bruttonationalprodukt per invånare motsvarande ca 1/4 av Sveriges. Kostnaden för Sverige och andra nettobidragsgivare till EU skulle därför bli enorma vid ett Turkiskt medlemskap. Ett EU-medlemskap skulle dessutom på sikt innebära att Turkiets invånare får fri tillgång till Europas arbetsmarknad, där sysselsättningsgraden redan ligger på en låg nivå. Vi sverigedemokrater försvarar svenska löntagares rätt till svenska jobb.

Stoppa utvidgningen
Ett turkiskt medlemskap är bara en del i EU:s utvidgningsplaner. De före detta jugoslaviska republikerna, Ukraina och inte minst Nordafrika genom Medelhavsunionen, knyts successivt närmare EU. Denna utveckling oroar starkt och måste stoppas. De ekonomiska, politiska, religiösa och kulturella konsekvenserna för Europas nationer blir förödande. Den styrande EU-elitens ambitioner att förse Europa med billig, foglig arbetskraft från utvecklingsländer kommer att betalas av Europas arbetare och resultera i att redan befintliga etniska motsättningar förvärras.

7. Nej till en EU-armé
Bevara allianfriheten och neutraliteten

Det svenska EU-medlemskapet innebär i realiteten att vi överger alliansfriheten i fredstid, och möjligheten till neutraliteten i krig. Om Lissabonfördraget implementeras ingår vi på sikt i ett gemensamt europeiskt försvarssamarbete, med en gemensam EU-armé. Vi förbinder oss samtidigt att ställa upp med militära och civila resurser om en annan medlemsstat blir inblandad i en väpnad konflikt.

Ett svenskt försvar för svenska förhållanden
Svenska försvarets huvuduppgifter skall vara att skydda svensk suveränitet och upprätthålla svenska gränser samt i händelse av väpnad konflikt ta strid med angriparen och därigenom skydda den svenska befolkningen och den svenska nationen. För ovanstående uppgifter skall försvaret vara rätt dimensionerat, rätt utrustat och rätt utbildat. Det svenska försvaret skall vara stationerat och verka i Sverige eller i Sveriges närområde.

Fredsbevarande uppdrag och katastrofhjälp
Sverige skall eftersträva ett FN-mandat vid internationella insatser. Svenska försvaret kan, om FN så begär, bistå med fredsbevarande styrkor och katastrofhjälp. Dessutom skall försvaret vara utbildat och utrustat för hjälpinsatser inom landet vid katastrofer, olyckor eller andra allvarliga nödlägen.

8. Stärkt gränsskydd
Återupprätta svensk gränskontroll

Fram till ett svenskt utträde ur unionen vill vi sverigedemokrater ingående verka för att återupprätta Sveriges gränskontroll mot andra länder i Schengensamarbetet. Vi vill verka för ett undantag liknande det Storbritannien har, vilket i praktiken innebär att passfriheten från övriga EU-området upphör. Dessutom ska efter detta inte Schengenvisa utfärdat i ett annat EU-land gälla inom Sveriges gränser. Syftet är bland annat att försvåra för internationell brottslighet, människohandel, införsel av illegala droger, vapen och människosmuggling.

Ge tullen större befogenheter och resurser
Vi vill återge tullen rätten att undersöka alla fordon och individer som anländer från, eller avser att resa till, ett annat land. Oavsett om detta land är medlemmar i EU eller inte. Samtidigt vill vi kraftigt stärka tullens resurser och återupprätta den svenska gränskontrollen. Syftet är att försvåra varusmuggling av legala och illegala varor, försvåra människosmuggling och att stoppa utförseln av stöldgods från Sverige.

9. Behåll den svenska kronan
Respektera folkviljan

Lissabonfördraget anger euron som valuta inom hela EU, med undantag av Storbritannien och Danmark. Sverige har däremot inget undantag. Vi kräver att det svenska folkets vilja skall respekteras och att den svenska kronan skall fortsätta vara landets valuta. Det svenska folket har redan röstat nej tack till införandet av euron som valuta i Sverige. Det beslutet skall inte EU ställa sig över.

Självständig valutapolitik viktig för den svenska ekonomin och sysselsättningen
Frågan om euro handlar om så mycket mer än att vi slipper växla pengar eller att företagen minskar sina valutarisker gentemot EMU-zonen. En fortsatt egen valuta och en tillhörande rörlig växelkurs kan ses som en försäkringsmekanism mot makroekonomiska störningar, där en flexibel valutakurs kan lindra ekonomiska chocker och stabilisera den svenska ekonomin. En egen penningpolitik innebär också att Riksbanken självständigt kan sätta styrräntan i enlighet med svenska ekonomipolitiska mål, en möjlighet som permanent försvinner med ett svenskt EMU-medlemskap. Ett EMU-medlemskap vore således liktydigt med den mest genomgripande förändringen i spelreglerna för svensk stabiliseringspolitik i modern tid, med långtgående och påtagliga konsekvenser för Sverige och svenskarna.

EMU ställer krav på minskad svensk självständighet
En fortsatt svensk valuta är viktig för självständigheten. EMU är idag inte ett optimalt valutaområde. Tvärtemot. Förutsättningen för en på sikt välfungerande valutaunion är en hög grad av enighet kring viktiga ekonomiska och arbetsmarknadspolitiska avvägningar mellan deltagarländerna. EMU kräver således en orimligt hög grad av respekt och samsyn, mångsidiga produktionsstrukturer, stor pris- och lönerörlighet, stor rörlighet i arbetskraft, en kulturell- och språklig likhet samt en på sikt likartad finans- och skattepolitik. En hållbar europeisk valuta ställer således krav på en fortsatt integration av medlemsländerna för att sluta som en federal superstat. Den utvecklingen ställer Sverigedemokraterna på inga omständigheter upp på!

10. Ingen EU-byråkrati i svenska land och vatten!
Svenska jakt- och fiskeregler skall avgöras i Sverige!
Svenska förhållanden avseende lagar och regler för jakt och fiske, reglering av rovdjursstammar och övriga bestånd av flora och fauna skall bestämmas inom landets gränser. Dessa regler skall dessutom i så stor utsträckning som möjligt bestämmas regionalt, då dessa frågor i mångt och mycket har en regional eller lokal prägel. Fiskekvoter på internationellt vatten bör även fortsättningsvis regleras genom internationella avtal.
Europaunionen vill med hänvisning till bland annat ”EU:s Art- och habitatdirektiv” samt ”EU:s Fågeldirektiv” blanda sig i hur Sveriges vilt- och fågelstammar skall se ur i framtiden. Landets markägare, som tillika är jakträttsinnehavare, borde starkt oroas av EU:s hållning i dessa frågor där ingen hänsyn tas till vårt lands intressen och särart.
Sverigedemokraternas uppfattning är att reglerna för skyddsjakt av varg skall vidgas och att vargstammen, genom reglerad licensjakt i enlighet med riksdagsbeslutet från 2001, skall ligga på max 200 individer, med regionalt tak som eftersträvar en naturlig fördelning över landet. Sommarjakten på morkulla, som EU förbjudit, skall återinföras. Den svenska självbestämmanderätten gällande ripjakten skall återinföras och i första hand vara förbehållen svenska jägare. Även den allmänna jakttiden på skarv skall återinföras. Vidare motsätter sig Sverigedemokraterna med kraft EU:s försök att försvåra fritidsfisket genom att öka byråkratin och genom att kräva att fritidsfiskare längs våra kuster skall rapportera in sina fångster. Fritidsfisket är en mycket viktig rekreation och fritidssysselsättning för många svenskar och dess reglering skall därför avgöras av svenskarna själva.

Stärk skyddet för djur och natur
Sverigedemokraterna värnar ett hållbart, närproducerande svenskt jordbruk. Vi vill bevara Sveriges stränga regler för uppfödning, djurtransporter, slakt samt användningen av antibiotika och genmodifierade grödor. Vi vill att svensk jordbrukspolitik och djurrättslagstiftning skall formas i Sveriges riksdag, utan utländsk inblandning. Den unika svenska allemansrätten och vår världsledande djurskyddslagstiftning måste skyddas mot inblandning från Bryssel.
Sverigedemokraterna vill stärka äganderätten. Skogs och jordbruksmark, naturresurser såsom mineralfyndigheter och vattendrag skall omfattas av detta. Vi vill skydda svenska naturresurser från exploatering utom svensk kontroll. All utvinning och exploatering skall omfattas av lagstiftning som fattas i Sveriges riksdag, utan utländsk inblandning.
Av den anledningen anser vi att Euroatomfördraget med EU omedelbart bör sägas upp.

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.