Valmanifest Uppsala stift | Sverigedemokraterna i Gävleborg

Valmanifest Uppsala stift

Sverigedemokraterna i Uppsala stift vill ha en värdekonservativ kyrka i form av gemensamma normer, kultur och traditioner då detta skapar samhörighet och trygghet.

Församlingen är själva grundstenen i Svenska kyrkan därför är en levande församling ett minimimål för att hålla den kristna tron vid liv på det lokala planet och Sverigedemokraterna motsätter sig därför nedläggning och sammanslagning av församlingar i den mån det är möjligt.

Då kyrkorna under lång tid varit en självklar samlingsplats i socknarna har man alltid kunnat bistå i både glädje och sorg. De kristna traditionerna har tidigare i större grad enat och knutit samman bygd och familj vilket medverkat till en ökad trygghet och stabilitet för vårt samhälle.
Det är viktigt att minnas kyrkans tidigare roll och historia som en enande faktor och vägvisare i människors olika skeden i livet.

Sverigedemokraterna vill återskapa Fädernas kyrka och blåsa liv i vårt kristna kulturarv för ett ökat intresse för kristendom, kristen historia och kristna värderingar. Då en levande och varm kyrka med tydlig profil ökar dragningskraften är detta enda vägen att gå för att skapa ökad församlingstillväxt och utbredd mission. Detta är något vi anser att alla församlingsbor ska få tillgång till och med detta önskar vi en större frimodighet i våra gudstjänster, undervisning, mission och diakoni.

Sverigedemokraterna vill arbeta för:

# Att kyrkan värnar våra traditioner och stå fast vid sina svenska värderingar

# Att kyrkan ska vara mer närvarande i folks vardag. Där ska kyrkan kontakta nyblivna föräldrar för att erbjuda dop i sin kyrka.

# Att kyrkoavgiften sänks. Detta för att sätta en principiell gräns för hur mycket ett medlemskap skall få kosta och motverka medlemstappet

# Att transporter erbjuds de kyrkobesökare som har svårt att ta sig till kyrkan

# Att införa en ”andra chansen konfirmation” för de 9:onde klassare som av olika anledningar inte konfirmerat sig i 8:an.

# Att kyrkan använder sig av kyrkoböckerna för att berätta om vår historia via kyrkans gudstjänster

# Att kyrkan genomför gemensamma gudstjänster med andra församlingar för att få större deltagande och utbyte för deltagare

# Att man avsätter en fond för att finansiera bevarandet av de gamla kyrkobyggnaderna

# Att kyrkan aktivt skall stimulera skolor till att välja kyrkans lokaler i samband med firande av skolavslutningar.

# Att inrätta ett ungdomsråd i församlingarna med syfte att fungera som ett komplimenterande perspektiv gällande den kyrkliga verksamheten.

# Att kyrkan ska stå för sina kristna värderingar

# Att kyrkan bibehåller sina små församlingar och motverkar sammanslagningar

# Att bibelstudier och undervisning löpande finns att tillgå för att erbjuda fördjupning i kristendomen